میزخدمت الکترونیکیحوزه فرهنگیصدور محصولات فرهنگی

عنوان خدمات

صدور محصولات فرهنگی

آدرس وبگاه


نام دستگاه اجرایی

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نام دستگاه مادر

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نوع خدمت

خدمت به کسب و کار(G٢B)

مخاطبین

(افراد حقیقی، حقوقی، شرکت ها و سازمانها)

مدارک لازم

مدارک لازم برای صدور مجوز:
١. درخواست کتبی شامل اطلاعات لازم (تیرا ژکالا، ارزش کالا، گمرک خروجی وکشور مقصد(
٢. نمونه کالا
٣. کپی کارت بازرگانی تا صفحه اعتبار

قوانین و مقررات بالادستی

(بند ٢٠ ماده ٢ قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی)

هزینه خدمت


شماره حساب (های) بانکی


پرداخت بصورت الکترونیک


مرحله ارائه خدمت

مراجعه حضوری