عنوان خدمات

پروانه نشر

لینک سامانه ملی خدمات دولت

 

http://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=17021286100
 شناسه خدمت  17021286100  لینک سامانه میز خدمت الکترونیک  پروانه نشر

نام دستگاه اجرایی

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی سیستان و بلوچستان

نام دستگاه مادر

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نوع خدمت

خدمت به کسب و کار(G٢B)

مخاطبین

(افراد حقیقی، حقوقی، شرکت ها و سازمانها)

مدارک لازم

ﻣﺪارک ﻻزم ﺑﺮای ﺻﺪور ﻣﺠﻮز:
١.ﺷﺶ ﻗﻄﻌﻪ ﻋﻜﺲ ﺟﺪﻳﺪ ٣×٤
٢.اﺻﻞ و ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺗﻤﺎم ﺻﻔﺤﺎت ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ
٣.اﺻﻞ و ﺗﺼﻮﻳﺮ ﮔﻮاﻫﻲ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺎﻳﺎن ﺧﺪﻣﺖ وﻇﻴﻔﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻳﺎ ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ داﺋﻢ
٤.اﺻﻞ و ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﻳﺎ ﻣﻌﺎدل آن
٥. ﺗﻜﻤﻴﻞ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت اﻧﻔﺮادی
٦. ﺗﻜﻤﻴﻞ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎﺳﻴﺲ اﻧﺘﺸﺎرات
٧.ﺗﺬﻛﺮ : ﺑﺮای اﻓﺮاد ﺣﻘﻮﻗﻲ، ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺪارک ﻓﻮق، ﺗﺼﻮﻳﺮ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻨﻀﻢ
ﺑﻪ ﮔﻮاﻫﻲ ﺛﺒﺖ روزﻧﺎﻣﻪ رﺳﻤﻲ و ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﻪ اﻧﺘﺨﺎب ارﻛﺎن اﺻﻠﻲ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻧﻴﺰ
اﻟﺰاﻣﻲ اﺳﺖ
ﻣﺪارک ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ:
١. ﮔﻮاﻫﻲ ﻋﺪم ﺳﻮءﭘﻴﺸﻴﻨﻪ
٢.ﮔﻮاﻫﻲ ﻋﺪم اﻋﺘﻴﺎد

قوانین و مقررات بالادستی

بند ٢٢ ماده ٢ قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مصوب جلسات ١٤٧-١٤٨-١٤٩مورخ ٦.و١٣و ٢٠ اردیبهشت ١٣٦٧ شورای عالی انقلاب فرهنگی و آیین نامه اجرایی مورخ ٨٤/٩/١ و شیوه نامه اجرایی صدورپرو انه نشرمورخ ٨٦/٨/٢٩ هر دو مصوب وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

هزینه خدمت


شماره حساب (های) بانکی


پرداخت بصورت الکترونیک


مرحله ارائه خدمت

مراجعه حضوری