میزخدمت الکترونیکیحوزه فرهنگیمجوز ترخیص ماشین آلات چاپ و دستگاههای وابسته

عنوان خدمات

مجوز ترخیص ماشین آلات چاپ و دستگاههای وابسته

 لینک سامانه ملی خدمات دولت

http://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=17031288104 

 شناسه خدمت 17031288104   لینک سامانه میز خدمت الکترونیک  خدمات چاپخانه و واحدهای وابسته

نام دستگاه اجرایی

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی سیستان و بلوچستان

نام دستگاه مادر

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نوع خدمت

خدمت به کسب و کار(G٢B)

مخاطبین

(افراد حقیقی، حقوقی، شرکت ها و سازمانها)

مدارک لازم

ﻣﺪارک ﻻزم ﺑﺮای ﺻﺪور ﻣﺠﻮز:
١. درﺧﻮاﺳﺖ ﻛﺘﺒﻲ -در ﺳﺮﺑﺮگ و ﻣﻬﺮ-
٢. ﻗﺒﺾ اﻧﺒﺎر ﻳﺎ اﻋﻼﻣﻴﻪ ورود ﺑﻪ ﮔﻤﺮک
٣. ﻓﺎﻛﺘﻮر
٤. ﻟﻴﺴﺖ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی

قوانین و مقررات بالادستی

(بند ١٦ ماده ٢ قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و آیین نامه تاسیس و نظارت بر چاپخانه ها و واحدهای وابسته شماره ٤٣٥ﻫ٢٨٨٥٣/ت مورخ ١٣٧١ مصوب هیات وزیران)

هزینه خدمت

شماره حساب (های) بانکی

پرداخت بصورت الکترونیک

مرحله ارائه خدمت

الکترونیکی