میزخدمت الکترونیکیحوزه فرهنگیمجوز فعالیتهای مرتبط با ادیان توحیدی

عنوان خدمات

مجوز فعالیتهای مرتبط با ادیان توحیدی

آدرس وبگاه


نام دستگاه اجرایی

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی سیستان و بلوچستان

نام دستگاه مادر

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نوع خدمت

خدمت به کسب و کار(G٢B)

مخاطبین

(افراد حقیقی، حقوقی، شرکت ها و سازمانها)

مدارک لازم

ﻣﺪارک ﻻزم ﺑﺮای ﺻﺪور ﻣﺠﻮز:
١. درﺧﻮاﺳﺖ ﻛﺘﺒﻲ
٢. ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻧﺎﻣﻪ از ﻣﺮاﻛﺰ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﺮای اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻳﺎ ﺣﻘﻮﻗﻲ
٣. اراﺋﻪ ﻣﻮﺿﻮع ، زﻣﺎن و ﻣﻜﺎن در ﻣﻮرد ﻣﺮاﺳﻢ ﺷﺨﺼﻲ-ﺟﺸﻨﻬﺎی ﻋﺮوﺳﻲ، ﻏﺴﻞ ﺗﻌﻤﻴﺪ وﻏﻴﺮه
٤. ﻃﺮح ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺎﻣﻞ: ﻫﺪف و ﺟﺰﻳﻴﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ، ﺗﻘﻮﻳﻢ اﺟﺮاﻳﻲ، و ﻣﻜﺎن اﺟﺮا- ﺑﺮای ﺟﺸﻨﻬﺎی ﻋﻤﻮﻣﻲ
ﻣﺪارک ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ:
١. اﺳﺘﻌﻼم ازﻣﺮاﺟﻊ ذﻳﺮﺑﻂ

قوانین و مقررات بالادستی

(بند ١٩ماده ٢ قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و آیین نامه ٧٥٨٣ مورخ ٥٩/٦/٥ مصوب هیات وزیران)

هزینه خدمت


شماره حساب (های) بانکی


پرداخت بصورت الکترونیک


مرحله ارائه خدمت

مراجعه حضوری