درباره مامعرفی مدیران

 

بخش 

توضیحات

 

مدیریت

 

مدیر کل

تلفن مستقیم

تلفن داخلی

فاکس مدیریت

حسین مسگرانی05433442571-054-33442227

221

33443036

روابط عمومی

مدیر روابط عمومی

تلفن مستقیم

تلفن داخلی

 

نرگس سالارزهی

33430055

261

حراست

مسئول حراست

تلفن مستقیم

تلفن داخلی

 

اسماعیل سعیدی نسب

33442710

224

دفتر ارزیابی عملکرد وپاسخگویی به شکایات

کارشناس دفتر ارزیابی

تلفن مستقیم

تلفن داخلی

 

اسحاق درام

33425180

234

معاون اداری و مالی

معاونت اداره

تلفن مستقیم

تلفن داخلی

 

اسماعیل سعیدی نسب

33430048

216

معاون فرهنگی ومطبوعاتی

تلفن مستقیم

تلفن داخلی

 

مرتضی سلطان نژاد

2430049

246

رییس امورمالی

تلفن مستقیم

تلفن داخلی

 

2430052خانم محمودی

204

مجتمع فرهنگی زاهدان

رئیس مجتمع                     

تلفن مستقیم

مسعود کیخا

3-2444351

 رییس امور اداری

 مصطفی مودی

216داخلی 

 معاون هنری وسینمایی نصیراحمد ملازهی

 

رییس اداره سینمایی مسعود کیخا

 

رییس آموزش خانم کیخا 33410650