فراخوان ها

Oval: السلام علیک یاعلی بن موسی الرضا (ع)فراخوان

هشتمین همایش ملی«علمی، پژوهشی» فضایل رضوی

ازسری برنامه های دوازدهمین جشنواره بین المللی امام رضاu

اداره کل فرهنگ وارشاداسلامی استان سیستان وبلوچستان -   شهریورماه 1393

 

به مناسبت  میلاد با سعادت عالم آل محمد(ص) حضرت علی بن موسی الرضاuو حضرت فاطمه معصومه(س)وهمزمان بادهه کرامت ، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سیستان و بلوچستان، هشتمین همایش ملی«علمی،پژوهشی» فضایل رضوی را برگزار می نماید :

اهداف:

1- اشاعه وترویج فرهنگ منوررضوی

2- گسترش فعالیت های فرهنگی، هنری ومذهبی مرتبط باسیره ائمه معصومین به ویژه حضرت امام رضاu

3-گرامیداشت تولیدکنندگان وپدیدآورندگان آثاربرتر فرهنگی، پژوهشی درزمینه سیره ،شخصیت و معارف امام رضاuوکمک به                  انتشارگسترده تر این آثار.

موضوع: فضایل رضوی بارویکرد سیره دینی واجتماعی امام رضاu

 

محورهای موضوعی:

 

v                       محوراول: نگاه محدثان مذاهب به روایات امام رضاu

v                       محوردوم : نگاه رجالیون مذاهب به شخصیت امام رضاu

v                       محورسوم : بررسی روایات امام رضاuدرصحاح سته وکتب اربعه

v                       محورچهارم : زیارت امام رضاuوتوسل به آن حضرت درسیره عملی علمای فریقین

v                       محورپنجم :راهکارهای تقریب مذاهب درسیره وگفتارامام رضاu

 

هیأت  داوران : متشکل از اساتید حوزه و دانشگاه

جوایز:

-  نفراول :  تندیس همایش به همراه کمک هزینه حج عمره معادل 000/000/12ریال

-  نفردوم:   تندیس همایش به همراه کمک هزینه عتبات عالیات معادل 000/000/10ریال

-  نفرسوم:  تندیس همایش به همراه کمک هزینه سفرسوریه معادل 000/000/8ریال

-  نفر چهارم: تندیس همایش به همراه کمک هزینه سفر به مشهد مقدس  معادل000/000/6ریال

-  نفرپنجم : تندیس همایش به همراه کمک هزینه سفربه قم وجمکران معادل 000/000/6ریال

«به میمنت لقب مبارک امام رضاuبه عنوان ثامن الحجج،به8 نفر از منتخبین استانی جوایزی اهداء خواهدشد

کلیه نفرات منتخب فوق الذکر،به عنوان میهمان دبیرخانه دوازدهمین جشنواره بین المللی امام رضا(ع) پذیرش خواهندشدونشست های تخصصی وکارگاه های آموزشی به عنوان برنامه های جنبی باحضورمیهمانان واساتیدصاحب نظربرگزارخواهدگردید.

 

توضیحات :

ü                        درذیل کلیه آثارارسالی مشخصات کامل شناسنامه ای ، نشانی کامل پستی وشماره تماس ثابت وهمراه ودرصورت امکان نشانی الکترونیکی قیدگردد.(ارسال تصویر شناسنامه ضروریست)

ü                        هزینه های ایاب وذهاب،اسکان وپذیرایی صاحبان مقالات برگزیده همایش به عهده دبیرخانه همایش بوده وبه شرکت کنندگان درمرحله پایانی متناسب باموقعیت استان کمک هزینه­ی سفرپرداخت خواهدشد.

ü                        به کلیه شرکت کنندگان لوح یادبود اهداء خواهدگردید.

 

 

 

راهنمای تنظیم مقالات:

- مقالات با رعایت اصول علمی مقاله نویسی نگاشته شود.(فهرست منابع براساس حروف الفبا قیدگردد)

- مقالات،طرحهای پژوهشی و پایان نامه ها در کاغذ4A در محیط(2003 word  با 12 zar B )کلمه ای تایپ شده وهمراه  لوح فشرده (CD) به دوشکلword ودرصورت امکان pdf  ارسال شود.

- مقالات(به استثنای طرحهای پژوهشی وپایان نامه ها)حداکثر20 صفحه باشد.

- ارسال آثار به منزله ی قبول شرایط همایش بوده و انتخاب آثار برگزیده برعهده هیأت داوران دبیرخانه همایش می باشد.

- بر روی پاکت آثار ارسالی حتماً عنوان مربوط به دبیرخانه دائمی همایش  ملی«علمی،پژوهشی» فضایل رضوی استان سیستان و بلوچستان قید گردد.

تقویم:

الف:مهلت ارسال آثار20/5/1393

ب:زمان انتخاب آثاربرگزیده : 1/6/1393

ج:تاریخ برگزاری: دهه کرامت، شهریور ماه 1393

نکات:

- لازم است مقاله دربردارنده موضوعات همایش وباتکیه براندیشه وسیره رضوی باشد.(مقالات خارج ازموضوعات همایش داوری نخواهدشد)

- مقاله ارسالی نبایددرهمایش های قبلی مرتبط ارائه ویادرجایی چاپ شده باشد.

- مقاله ارسالی مستردنمی گردد.

- ارسال چندمقاله ازیک فردبلامانع است.

- مقالات برگزیده درمجموعه ای چاپ ومنتشر می گردد.

- قیدعنوان دقیق موضوع هریک ازمقالات ارسالی درفرم تقاضای شرکت درهمایش والصاق اصل یاتصویرآن برروی هریک ازمقالات به صورت جداگانه الزامی است.

 

 

فرم شرکت در هشتمین همایش ملی«علمی – پژوهشی» فضایل رضوی با رویکرد سیره اجتماعی امام رضا (ع)   

اینجانب.....................................................بامدرک تحصیلی..............................ضمن ارسال......جلدپایان نامه          طرح پژوهشی  

 مقاله       باعنوان................................................................ مرتبط با محور(موضوع)............................................................... ، آمادگی خودرا برای شرکت درهشتمین همایش ملی«علمی،پژوهشی» فضایل رضوی استان سیستان وبلوچستان اعلام می دارد.

نشانی کامل پستی:..........................................................................................................................................................................

نشانی الکترونیکی:...............................................تلفن: .................................................... امضاء  

  

                

                                 نشانی پستی: استـان سیستـان و  بلوچستـان-زاهـدان - بلوار خرمشهر- اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی- دبیرخانه دائمی همایش ملی     «علمی،پژوهشی» فضایل رضوی

شماره تماس:  2425479-0541                                                                      شماره نمابر:2443036-2442655-0541

نشانی سایت و پست الکترونیکی: Email: razavisb@mihanmail.ir