انجمن موسیقی شهرستان سرباز

 

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

ردیف

نام و نام خانوادگی

 ردیف

نام و نام خانوادگی

1

چراغ آسکا نی

15

خدابخش غلامی

29

یارمحمد نوهانی جاز

2

بخشک زتگشاهی

16

عبدالوحید زنگی شاهی

30

اسلم آسکانی

3

حامد سامی

17

وشدل بهرامی نزاد

31

تاج بخش غلام زهی

4

یعقوب چاری زهی

18

درمحمد رئیسی شاد

32

مراد بخش غلامزهی

5

سعید زنگ شاهی

19

محمد عارف نوکرزهی

33

شه بیک آرامش

6

بهاالدین غلام

20

اسلم حدادی

34

محمد حسن کوهی

7

احمد بوزار

21

جاسم ابروفراخ

35

فرهاد درزاده

8

درازارعی

22

لال بخش رئیسی شاد

36

 

9

شوکت رئیسی شاد

23

اقبال حدادیان

37

 

10

شفی محمد بلوچ رحمتی

24

صادق دهقانی

38

 

11

فقیرمحمد خدایاری

25

حسن زارعی

39

 

12

ندیم زنگی شاهی

26

عبدالناصر کوهی

40

 

13

شه بخش غلام زائی

27

اسدالله کوهی

42

 

14

مولابخش غلام زائی

28

فاضل بلوچ رحمتی

43