ردیف

نام ونام خانوادگی

رشته و گرایش

1

بهرام سوری زهی

موسیقی _ نوازنده قیچک و خواننده

2

محمد نور محب زهی

موسیقی نوازنده وسازنده قیچک

3

حامد ایرندگانی

موسیقی

4

عبدالرحیم سوری زهی

موسیقی

5

عبدالواحدسوری زهی

موسیقی

6

محمد یوسف محب زهی

موسیقی

7

محمد بخش محب زهی

موسیقی

8

ناصر محب زهی

موسیقی

9

خدا مراد شهلی بر نیا

نوازنده خواننده (لیکو )

10

نبی بخش محب زهی

موسیقی

11

ابراهیم میربلوچ

موسیقی

12

رسول یار محمد زهی

موسیقی

13

گل محمد حسین زهی

موسیقی

14

شوکت زنگشاهی

موسیقی

15

محمد امین محمود زهی

موسیقی

16

غلام محمود زهی

موسیقی

17

عزیز ا... شهنوازی

موسیقی