بانک اطلاعاتیهنرمندان دارای درجه هنری

هنرمندان دارای درجه هنری

ردیف

نام ونام خانوادگی

شهرستان محل اقامت

سال تولد

تاریخ اخذ درجه

درجه هنری

رشته هنری

1

زرخاتون عظیمی ایرندگانی

 

خاش

 

29/9/90

یک

سوزن دوزی

2

فاطمه کول

 

زابل

 

29/9/90

یک

رو دوزیهای سنتی

3

امیر گرگیج مذکور

 

زاهدان

1335

13/5/81

دو

موسیقی

4

فیض محمد ریگی

 

میرجاوه

1327

8/8/73

دو

موسیقی

5

دین محمد زمکزهی

 

میرجاوه

1333

13/5/81

دو

موسیقی

6

عباس باقری

 

زابل

 

29/9/90

دو

شاعران ونویسندگان

7

علی پیران

 

زاهدان

1355

20/12/90

دو

خوشنویسی

8

مهری ملک ایرندگانی

خاش

 

29/9/90

دو

سوزن دوزی

 

9

خیر بی بی مبارکی

ایرانشهر

 

29/9/90

دو

سکه دوزی

 

10

مهر بی بی مبارکی

ایرانشهر

 

29/9/90

دو

سکه دوزی

 

11

حسین ریگی لادیز

زاهدان

1356

11/9/91

سه

سینما

 

12

 

مهدی نجارپیشه

زاهدان

 

11/9/91

سه

سینما

13

حبیب الله قادرآتشگر

زابل

1337

12/5/89

سه

موسیقی

 

14

حمیدرضا عشقی زاده

زاهدان

1339

1/3/75

سه

نمایش

 

15

سیدرضا امیرآبادی زاده

زاهدان

1344

10/4/80

جهار

نمایش

 

16

اناهیتا ریسباف

زاهدان

1357

1/12/91

چهار

نمایش

 

17

خدابخش مالکی

زاهدان

1361

12/11/89

چهار

موسیقی (موزیک نظامی)

18

سید محسن بقیعی مقدم

زاهدان

1355

12/11/89

چهار

موسیقی (موزیک نظامی)

19

غلامرضا سرگزی

زاهدان

1350

25/5/91

چهار

موسیقی (موزیک نظامی)

20

خدامراد جهانتیغ فرد

زاهدان

1342

25/5/91

چهار

موسیقی (موزیک نظامی)

21

غلامرضا دهمردی

زابل

1336

30/8/78

پنج

موسیقی

 

22

حمیدرضا عظیمی

زاهدان

1349

24/7/79

پنج

موسیقی

 

23

محمد رمرودی

زاهدان

1345

30/8/78

پنج

موسیقی

 

24

محمود صیادی

زابل

1345

14/8/74

پنج

موسیقی

25

ابراهیم نیکوکار گلوی

زاهدان

1343

11/9/80

پنج

موسیقی

26

غلامرضا بافنده

زاهدان

1341

27/8/80

پنج

موسیقی

27

روح الله ایوبی

زاهدان

1341

27/8/80

پنج

موسیقی

28

ابراهیم صوفی پور

زابل

1331

30/10/81

پنج

موسیقی