بانک اطلاعاتیفهرست اسامی اعضای خانه مطبوعات

اسامی اعضای خا نه مطبوعات

فهرست اسامی اعضای خانه مطبوعات

ردیف

نام ونام خانوادگی

سمت

نشریه

بیمه

عضو دائم یا افتخاری

1.        

حسین شهرکی

مدیرمسئول

پرسیمرغ

تامین اجتماعی

دائم

2.        

فاطمه کیقبادی

خبرنگار

پرسیمرغ

تامین اجتماعی

دائم

3.        

مهرآفاق بردبارجهانتیغ

خبرنگار

پرسیمرغ

تامین اجتماعی

دائم

4.        

مهرآرا بردبارجهانتیغ

خبرنگار

پرسیمرغ

تامین اجتماعی

دائم

5.        

سارا بردبار جهانتیغ

خبرنگار

پرسیمرغ

تامین اجتماعی

دائم

6.        

شایان شهرکی

خبرنگار

پرسیمرغ

تامین اجتماعی

افتخاری

7.        

حسین کیخا

خبرنگار

پرسیمرغ

 

افتخاری

8.        

محمدامین کیقبادی

خبرنگار

پرسیمرغ

 

افتخاری

9.        

رضا کیقبادی

خبرنگار

پرسیمرغ

 

افتخاری

10.     

قاسم کیقبادی

خبرنگار

پرسیمرغ

 

افتخاری

11.     

مونا جامی

خبرنگار

پرسیمرغ

تامین اجتماعی

دائم

12.     

طاهره شهرکی

خبرنگار

پرسیمرغ

تامین اجتماعی

دائم

13.     

مرتضی شهرکی

خبرنگار

پرسیمرغ

تامین اجتماعی

دائم

14.     

محمدپارساشهرکی

خبرنگار

پرسیمرغ

 

افتخاری

15.     

زهرا روستا

خبرنگار

کاروانسرا

تامین اجتماعی

دائم

16.     

بتول براهوئی نوخط

خبرنگار

کاروانسرا

 

افتخاری

17.     

بهنام براهوئی نوخط

خبرنگار

کاروانسرا

تامین اجتماعی

دائم

18.     

بهاره براهوئی نوخط

خبرنگار

کاروانسرا

تامین اجتماعی

دائم

19.     

مهدی میر راستگو

مدیرمسئول

روزنامه خراسان

تامین اجتماعی

دائم

20.     

پوریا جهانتیغی

خبرنگار

روزنامه خراسان

تامین اجتماعی

دائم

21.     

محمدعلی ریگی

خبرنگار

روزنامه خراسان

تامین اجتماعی

دائم

22.     

مهدیه دهشیبی

خبرنگار

روزنامه خراسان

تامین اجتماعی

دائم

23.     

زهرا شاهی

خبرنگار

روزنامه خراسان

تامین اجتماعی

دائم

24.     

حمیده اسماعیل زایی

تایپیست

روزنامه خراسان

تامین اجتماعی

دائم

25.     

حمیده ذولفقاری

خبرنگار

روزنامه خراسان

تامین اجتماعی

دائم

26.     

علیرضا سرگزی

کارمند دفتر

روزنامه خراسان

تامین اجتماعی

دائم

27.     

سیدمجتبی طباطبایی زاده

مسئول تحریریه

روزنامه خراسان

تامین اجتماعی

دائم

28.     

عبدالله شاهوزهی

مدیرمسئول

تلکی

تامین اجتماعی

دائم

29.     

صلاح الدین شاهوزهی

خبرنگار

تلکی

 

افتخاری

30.     

آسیه ریگی

خبرنگار

نلکی

 

افتخاری

31.     

عبدالرحمن حواشی

خبرنگار

تلکی

 

افتخاری

32.    ف

  عمادالدین شاهوزهی

خبرنگار

تلکی

 

افتخاری

33.     

باقرکرد

مدیرمسئول

مرزپرگهر

خدمات درمانی

دائم

34.     

پرویز کرد

ویراستار

مرزپرگهر

خدمات درمانی

دائم

35.     

سید محمد گرگیج

دبیرسرویسبلوچی

مرزپرگهر

 

افتخاری

36.     

ملیحه کرد

خبرنگار

مرزپرگهر

تامین اجتماعی

دائم

37.     

بهنازکرد

خبرنگار

مرزپرگهر

تامین اجتماعی

دائم

38.     

هاجرکرد

خبرنگار

مرزپرگهر

تامین اجتماعی

دائم

39.     

احمد کرد

خبرنگار ونویسنده

مرزپرگهر

خدمات درمانی

دائم

40.     

اسفندیار کرد

 مالی وپشتیبانی

مرزپرگهر

تامین اجتماعی

دائم

41.     

علیرضا رمرودی

تدارکات وپشتیبانی

مرزپرگهر

تامین اجتماعی

دائم

42.     

عبدالناصربراهویی زاده

طراح و صفحه آرا

مرزپرگهر

تامین اجتماعی

دائم

43.     

محمدرضا زائر میری

مدیرمسئول

شهرآفتاب

تامین اجتماعی

دائم

44.     

احمدرضا زائرمیری

سردبیر

شهرآفتاب

تامین اجتماعی

دائم

45.     

مریم شهرکی

خبرنگار

شهرآفتاب

تامین اجتماعی

دائم

46.     

لیلا قاینی

خبرنگار

شهرآفتاب

تامین اجتماعی

دائم

47.     

حیدرسرایانی

مدیرمسئول

ایرنا

تامین اجتماعی

دائم

48.     

محمدمهدی عابدینی

عکاس

ایرنا

تامین اجتماعی

دائم

49.     

اسماعیل مرادقلی

خبرنگار

ایرنا

تامین اجتماعی

دائم

50.     

عصمت جهانی

خبرنگار

ایرنا

تامین اجتماعی

دائم

51.     

محدثه حیدری گرجه

خبرنگار

ایرنا

تامین اجتماعی

دائم

52.     

علیرضا سنچولی

مدیر مسئول

طلوع زاهدان

تامین اجتماعی

دائم

53.     

نرگس شجاعی فر

سردبیر

طلوع زاهدان

تامین اجتماعی

دائم

54.     

ام البنین سنچولی

خبرنگار

طلوع زاهدان

تامین اجتماعی

دائم

55.     

فرشته شجاعی فر

خبرنگار

طلوع زاهدان

تامین اجتماعی

دائم

56.     

عبدل رئوف ریگی

توضیع کننده

طلوع زاهدان

 

افتخاری

57.     

محمد تقی رخشانی

مدیر مسئول

روزنامه زاهدان

تامین اجتماعی

دائم

58.     

مهدی رخشانی

خبرنگار

روزنامه زاهدان

تامین اجتماعی

دائم

59.     

ناصر نخزری مقدم

خبرنگار

روزنامه زاهدان

تامین اجتماعی

دائم

60.     

فخرالدین طبیبیان

خبرنگار

روزنامه زاهدان

تامین اجتماعی

دائم

61.     

سیما سعادت

خبرنگار

روزنامه زاهدان

تامین اجتماعی

دائم

62.     

غلام نبی براهویی

خبرنگار

روزنامه زاهدان

تامین اجتماعی

دائم

63.     

عصمت گلزار

خبرنگار

روزنامه زاهدان

تامین اجتماعی

دائم

64.     

محمد علی سلمان پور

خبرنگار

روزنامه زاهدان

 

افتخاری

65.     

علی رخشانی

خبرنگار

روزنامه زاهدان

 

افتخاری

66.     

کبری رخشانی من

خبرنگار

روزنامه زاهدان

 

افتخاری

67.     

حمیدرضا ثنایی

خبرنگار

روزنامه زاهدان

 

افتخاری

68.     

فرهاد آراسته

خبرنگار

روزنامه زاهدان

 

افتخاری

69.     

احسان صالحی

خبرنگار

روزنامه زاهدان

 

افتخاری

70.     

محمد شیخی کبیر

خبرنگار

روزنامه زاهدان

 

افتخاری

71.     

راحله سرحدی مقدم

خبرنگار

روزنامه زاهدان

 

افتخاری

72.     

فاطمه مظلوم

خبرنگار

روزنامه زاهدان

 

افتخاری

73.     

حمید شیخی کبیر

خبرنگار

روزنامه زاهدان

 

افتخاری

74.     

سمیه وحدانی قلانلو

خبرنگار

روزنامه زاهدان

 

افتخاری

75.     

اسماء رخشانی

خبرنگار

روزنامه زاهدان

 

افتخاری

76.     

مهدی کیخائی

خبرنگار

روزنامه زاهدان

 

افتخاری